Jesteśmy częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, który opiera swoją naukę i działalność na prawdach Pisma Świętego. W 2005 r. utworzyliśmy w Opolu placówkę II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu. W tej formie funkcjonowaliśmy do 2015 r., kiedy to 4 października nastąpiło nasze usamodzielnienie jako Zboru KChB „Źródło Życia” w Opolu.

Chcemy docierać z ewangelią do mieszkańców Opola i okolic, czynić ich uczniami Jezusa i naśladować naszego Pana. Bo największą potrzebą każdego człowieka jest odpuszczenie jego grzechów. A to możliwe jest tylko przez upamiętanie i wiarę (Dzieje Apostolskie 3:19, 10:43). Upamiętanie to zmiana myślenia o Bogu, o sobie samym i naszej grzeszności oraz o tym, kim jest, co uczynił i co jeszcze uczyni Jezus Chrystus. Upamiętanie jest więc odpowiedzią na dobrą nowinę o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Tą odpowiedzią jest świadomość i nienawiść do grzechu oraz zaufanie w zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu, na którym odkupił dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu (Objawienie Jana 5:9). Jezus oddał swoje życie za swój Kościół (Efezjan 5:25), przyjmując karę za nasze grzechy (1 Jana 2:2). Dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma już potępienia (Rzymian 8:1).

Wierzymy, że Bożą wolą dla każdego chrześcijanina jest bycie częścią lokalnego kościoła, którego członkowie budują siebie nawzajem (Efezjan 2:22, 4:15-16). Bóg zamierzył, by to lokalny kościół pokazywał światu prawdę, bo Słowo Boże nazywa kościół filarem i podwaliną prawdy (1 Tymoteusza 3:15). Naszym pragnieniem jest, by zarówno nasz, jak i inne kościoły chrześcijańskie w naszym mieście odważnie podtrzymywały tę prawdę swoim nauczaniem i postępowaniem.

Zbór tworzą członkowie, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, dają swoim życiem świadectwo duchowego odrodzenia, zostali ochrzczeni i przyjmują nasze Wyznanie Wiary. Każdy członek ma prawo głosu podczas Konferencji Zboru, która podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące całego zboru (m.in. przyjmowanie i wykluczanie członków, wybór i odwołanie przywódców).

Zborem przewodzi Rada Zboru, która wybierana jest spośród członków. Główną odpowiedzialnością Rady Zboru jest troska o biblijne nauczanie i kierowanie działalnością zboru. W skład Rady wchodzi też pastor, który ma szczególną odpowiedzialność za duszpasterstwo i nauczanie Słowa.

 

Skład Rady Zboru:

Grzegorz Jaeger

Pastor, Przewodniczący Rady Zboru

Janusz Śnieżek

Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru

Rick Irons

Członek Rady Zboru