Kościoły baptystyczne należą do protestanckiego nurtu chrześcijaństwa. Zaczęły pojawiać się na początku XVII wieku w Anglii. Od istniejących wtedy kościołów protestanckich odróżniały się tym, że składały się tylko z ludzi ochrzczonych na swoje wyznanie wiary, bo nie chrzczono niemowląt.

Baptyści uznają reformacyjną zasadę Sola Scriptura, czyli Tylko Pismo, co oznacza, że spisane Słowo Boże jest jedyną nieomylną i wystarczalną regułą wiary i moralności. Oznacza to, że wszystkie nauki i praktyki religijne podlegają w Kościele osądowi spisanego Słowa Bożego.

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynym (Ojca, i Syna, i Ducha Świętego) i tylko Jemu bez wyjątku oddajemy cześć religijną.

Jezus Chrystus jest dla baptystów jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem. Jezus, narodzony z Marii dziewicy, bezgrzeszny prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, jest jedynym dawcą życia wiecznego, które jest niezasłużonym przez człowieka łaskawym darem Bożym.

Człowiek nie może sobie wysłużyć zbawienia – może je jedynie przyjąć ufną i pokorną wiarą, która jest owocem narodzenia na nowo. Przyjęcie zbawienia rodzi w życiu wierzącego dobre uczynki, które stanowią znak nowego i pełnego głębokiego pokoju życia, jakie Bóg zamierzył dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Baptyści wierzą, że Bóg jest mocarnym Panem wszystkiego i On będzie miał ostatnie słowo w dziejach świata.

Baptyści uznają dwa ustanowienia: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską. Chrzest udzielany jest zgodnie z praktyką apostolską przez pełne zanurzenie w wodzie wyłącznie tym osobom, które są świadome jego znaczenia, przyjęły z rąk Zbawcy dar życia wiecznego i złożyły publiczne świadectwo swojej wiary.

Kościół jest zatem społecznością ludzi, którzy przyjęli prawdy wiary i zasady tej wiary realizują na co dzień. Wieczerza Pańska (inaczej: Stół Pański, Pamiątka, Eucharystia) udzielana jest zgodnie z nakazem Chrystusa pod obiema postaciami, chleba i wina.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, czyli kościół lokalny. Za zbór odpowiedzialni są wszyscy jego członkowie. Wybierają oni swoich przywódców i powinni weryfikować, czy ich nauczanie jest biblijne. Wszyscy członkowie powinni też troszczyć się o duchowy wzrost pozostałych członków. Przywódcami są starsi (inaczej prezbiterzy, pastorzy, biskupi), którzy odpowiadają za biblijne nauczanie. Część zborów baptystycznych łączy się ze sobą w związki, czyli unie. Największą unię baptystyczną w Polsce stanowi Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Na świecie jest ponad 100 milionów baptystów.